Дүрэм, журам

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалтай холбогдолтой

Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалтай холбогдолтой

Соёлын биет бус өвийн холбогдолтой

Музейн үйл ажиллагаатай холбогдолтой
Алсын хараа 2050тай холбогдолтой
Түүх, соёлын хөдлөх дурсгал
Тогтоол шийдвэрБатлагдсан огноо
Улс, орон нутаг, байгууллагын хамгаалалтад байх түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах журам Засгийн газрын 1994.12.28-ны 233 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт 
Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт батлах тухай     Засгийн газрын 1995.12.23-ны 241 дүгээр тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 1998.7.22-ны 126 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 1999.7.07-ны 110 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2000.11.15-ны 175 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2002.6.10-ны 118 дугаар тогтоол
Улсын хилээр лицензтэй нэвтрүүлэх кодлосон барааны жагсаалт, Улсын хилээр төрийн хяналтын дор нэвтрүүлэх бараанд экспорт, импортын лиценз олгох журам Засгийн газрын 2002.10.25-ны 219 дүгээр тогтоол
Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хувилан олшруулах, загвараар нь бэлэг дурсгалын зүйл бэлтгэх, кино, дүрс бичлэг, гэрэл зураг авах, марк, ил захидал, цомог хийх журам Засгийн газрын 2003.01.30-ны 23 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2003.5.21-ний 124 дүгээр тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2004.5.05-ны 108 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай    Засгийн газрын 2005.5.31-ний 116 дугаар тогтоол        
Дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам Засгийн газрын 2006.5.24-ний 115 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2006.6.28-ны 144 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2008.3.19-ний 103 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2010.4.28-ны 103 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай. Засгийн газрын 2011.7.06-ны 214 дүгээр тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2011.12.28-ны 373 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай    Засгийн газрын 2012.02.29-ний 58 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2012.4.04-ний 105 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2013.6.26-ны 227 дугаар тогтоол
Шүүхийн шийдвэрээр төрийн өмчлөлд шилжүүлсэн, гаалийн байгууллагад хураагдсан түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг соёлын өвийн сан хөмрөгт шилжүүлэх тухай журам Засгийн газрын 2014.01.18-ны 14 дүгээр тогтоол
Улс, орон нутгийн тусгай сан хөмрөгийн улсын тооллогын дүнгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2015.5.18-ны 197 дугаар тогтоол 
Засгийн газрын 1995 оны 241 дүгээр тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2015.9.28-ны 390 дүгээр тогтоол
Соёлын биет өвийг зөөж тээвэрлэх журам Засгийн газрын 2016.01.18-ны 52 дугаар тогтоол
Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллого хийх журам Засгийн газрын 2018.6.20-ны 184 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйл
Тогтоол шийдвэрБатлагдсан огноо
Хархорум хотын туурийн хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 1997.12.15-ны 241 дугаар тогтоолын хавсралт
Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 2001.4.25-ны 96 дугаар тогтоолын хавсралт
Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 2002.4.17-ны 71 дугаар тогтоолын хавсралт
Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 2003.8.27-ны 190 дугаар тогтоолын хавсралт
Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 2004.5.26-ны 126 дугаар тогтоолын хавсралт
Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 2004.12.01-ны 230 дугаар тогтоолын хавсралт
Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 2006.4.5-ны 70 дугаар тогтоолын хавсралт
Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 2006.5.31-ны 123 дугаар тогтоолын хавсралт
Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 2009.4.29-ны 135 дугаар тогтоолын хавсралт
Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 2011.9.7-ны 271 дугаар тогтоолын хавсралт
Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 2012.4.4-ны 104 дугаар тогтоолын хавсралт
Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Засгийн газрын 2012.12.14-ны 414 дугаар тогтоолын хавсралт
Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт Засгийн газрын 2008.5.14-ны 175 дугаар тогтоолын хавсралт 
Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллого хийх журам   Засгийн газрын 2018.6.20-ны 184 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт
Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай Засгийн газрын 2018.8.15-ны 251 дүгээр тогтоол