Хууч яриа

Чулуун тоглоом

Эрдэнэзуу орчмын газар усны нэрийн домог