Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Монгол үндэстний соёлын биет болон биет бус өвийг хамгаалан, бүртгэн баримтжуулах, сэргээн засварлах, хойч үедээ өвлөн уламжлуулахад эрхэм зорилго оршино.

 

Үндсэн чиг үүрэг
  • Төв нь биет ба биет бус соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санг бүрдүүлж, соёлын өвийг уг санд бүртгэнэ. 
  • Соёлын биет ба биет бус өвийн тодорхойлолт, судалгаа шинжилгээний ажлын товч тайлан, гэрэл зураг, слайд, дуу болон дүрс бичлэгтэй хальс ба цахим зээрэнцэг, сэргээн засварлах ажлын товч тайлан зэрэг мэдээ баримтыг цуглуулж соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн сангийн бүрдлийг баяжуулна. 
  • Соёлын өвийг бүртгэх бүртгэлийн програмыг нэвтрүүлэн, соёлын өвийн бүртгэл-мэдээллийн сангийн улсын нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн бааз бий болгоно. 
  • Соёлын өвийг хадгалж хамгаалах, бүртгэл-мэдээллийн сан бүрдүүлэх арга зүйгээр хангаж зөвлөлгөө өгнө. 
  • Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн зэрэглэлд хамруулах, утга соёлын өвийг ур чадварын өндөр төвшинд өвлөсөн билэг авъяастны жагсаалт, түүнд оруулах нэмэлтийн тухай саналыг Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн зэрэглэл, үнэлгээ тодорхойлох мэргэжлийн зөвлөлд оруулна. 
  • Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн болон утга соёлын өвийг өвлөсөн билэг авъяастны гэрчилгээг олгох ажлыг зохион байгуулна. 
  • Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг анхны төрхөөр нь сэргээн засварлана.
  • Сэргээн засварлах ажлын арга зүй, технологийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. 
  • Соёлын өвийг бэхжүүлж хамгаалах, лабораторийн оношлогоо шинжилгээ хийнэ. 
  • Гадаад орны ижил төрлийн байгууллагатай харилцаа, хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлнэ.

 

Үйл ажиллагааны чиглэл

Нэг. Соёлын биет өв болох түүх, соёлын хөдлөх дурсгалыг хамгаалах

1.1  Музейн үзмэрийг бүртгэн баримтжуулах, Соёлын өвийн бүртгэл-мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд заавар зөвлөгөө, аргачлал өгөх, арга зүйгээр хангаж ажиллах,  

1.2  Музейн үзмэр, түүх, соёлын хөдлөх дурсгалыг бүртгэн баримтжуулах “RCH” програм хангамжийн дагуу Соёлын өвийн улсын бүртгэл-мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 

1.3  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн байгууллага, хувь хүнд хадгалагдаж буй түүх, соёлын хөдлөх дурсгалыг бүртгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 

1.4  Түүх, соёлын хосгүй үнэт, үнэт дурсгалын жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах,  шинэчлэн батлуулах, 

1.5  Хилийн чанадад байгаа монголын соёлын өв, түүх, соёлын хөдлөх дурсгалтай холбоотой мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 

1.6  Орчин үеийн дэвшилтэт технолог, судалгаа шинжилгээний тоног төхөөрөмж ашиглан музейн үзмэрийн материал, бүтцийн судалгаа хийж мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 

1.7  Дижитал технолог, аппарат, тоног төхөөрөмж ашиглан түүх, соёлын хөдлөх дурсгалын гэрэл зураг авах, 3-5 хэмжээст хөдөлгөөнт дүрслэл бүхий мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 

1.8  Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалыг  баримтат кино, дуу, дүрс бичлэг, хэвлэмэл болон электрон хэлбэрээр нийтэд сурталчлах, 

1.9  Музейн үзмэр, түүх, соёлын хөдлөх дурсгалын тооллого, зэрэглэл, үнэ үнэлгээ, даатгал тогтоох асуудлаар холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах, 

1.10       Музейн үзмэр, түүх, соёлын хөдлөх дурсгалын ашиглалт, хадгалалт хамгаалалттай холбоотой асуудлаар холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах, 

1.11       Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэн баримтжуулах, хамгаалах, үнэлэх чиглэлийн төрөлжсөн шинжээч, мэргэжилтэн боловсон хүчинтэй байх.